Liikmetele

Loomingulise stipendiumi avaldus

Stipendiumi saab taotleda loominguliselt aktiivne liidu liige, kellel pole võlgnevusi liidu ees. Stipendiumi saaja on kohustatud kasutama sitpendiumi selleks eraldatud eesmärgil ja on valmis loomeliidu pärimisel esitama eelmise aasta loomingulise tegevuse kokkuvõtte ja aruande stipendiumi kasutamise kohta.

Stipendium on tulevikku suunatud toetus, mida makstakse teadmiste või oskuste omandamise, võimete arendamise ning loomingulise või teadusliku tegevuse soodustamiseks.

Viide loovisikute ja loomeliitude seadusele: Riigi Teataja

Stipendumi taotluse avaldus

Vabakutselise loovisiku loometoetus

* Loovisikute ja loomeliitude seaduse § 3 lõige 1:
Vabakutseline loovisik on loovisik, kes tegutseb käesoleva seaduse § 2 lõikes 1 märgitud loomealal ja kes ei ole avalikus teenistuses või ei tööta töölepingu või muu sellesarnase iseloomuga võlaõigusliku lepingu alusel.
** Loovisikute ja loomeliitude seaduse § 16:
Vabakutselisel loovisikul, kes ei saa loometegevusest sissetulekut, on õigus saada vabakutselise loovisiku loometoetust. Vabakutseline loovisik peab selleks vastama järgmistele tunnustele:
1) on vanuses 16. eluaastast kuni vanaduspensioni eani;
2) ei ole saanud tulu võlaõigusliku lepingu alusel vähemalt loometoetuse taotlemisele eelnenud kuul;
3) ei õpi õppeasutuses statsionaarses õppes või täiskoormusega õppes; 4) ei teeni kaitseväes või asendusteenistuses;
5) ei saa riiklikku pensioni ega välisriigi poolt makstavat pensioni;
6) ei saa vanemahüvitist perehüvitiste seaduse alusel;
7) ei saa töövõimetoetust rohkem kui pool käesoleva seaduse § 18 lõikes 5 nimetatud loometoetuse suurusest.
Seejuures ütleb § 16 lõige 3, et loometegevusest saadava sissetuleku hulka ei arvata loovisikule laekuvat loometegevusest saadavat sissetulekut, mille suurus ei ületa poolt käesoleva seaduse § 18 lõikes 5 nimetatud loometoetuse suurusest kuus ja tulumaksuseaduse § 19 lõikes 3 nimetatud tulumaksuga mittemaksustatavat tulu.

Esitades avalduse, kinnitab taotleja, et vastab eelpool nimetatud tingimustele.

Toetuse taotluse avaldus

Viide loovisikute ja loomeliitude seadusele: Riigi Teataja