Ingrid Rüütel

Muusika- ja rahvaluuleteadlane, EHL liige 1966. aastast
Sündinud 03.11.1935

Rüütel, Ingrid (3. XI 1935 Tallinn), folklorist ja etnomusikoloog. Lõpetas 1959 TRÜ ajaloo-keeleteaduskonna eesti filoloogina. Töötas TRÜ kirjastusgrupi juhatajana ning 1959–77 Fr. R. Kreutzwaldi-nim. Kirjandusmuuseumis rahvaluule osakonna teadurina, teadussekretärina ja rahvamuusika töögrupi juhatajana. 1963–67 täiendas end aspirantuuris rahvamuusika alal. 1970 kaitses kandidaadikraadi “Eesti uuema rahvalaulu kujunemine”, mis kinnitati hiljem Vilniuse Ülikoolis doktorikraadina. Samas omistati talle 1994. a habiliteeritud (kõrgem) doktorikraad (“Eesti rahvalaulu ajaloolised kihistused etniliste suhete kontekstis”). Töötas 1978–2000 Keele ja Kirjanduse Inst-s, kus rajas 1978 rahvamuusika uurimissektori, mida juhatas a-ni 1990. 1990-1999 folkloristikaoskonna ja rahvamuusika töörühma juht. A-st 2000 töötab Eesti Kirjandusmuuseumis (2000–02 etnomusikoloogiasektori juh., 2002 – 2022vanemteadur). 

Kogunud ja uurinud eesti jt soome-ugri rahvaste folkloori, peam. rahvalaule ja -muusikat, esinenud ettekannetega rahvusvahelistel teaduskonverentsidel, korraldanud rahvusv. teaduskonverentse ja -kongresse. Koostanud ja toimetanud soomeugri rahvaste rahvamuusika uurimuste kogumikke, allikmaterjalide publikatsioone, heliplaadiantoloogiaid. Sarjade “Ars Musicae Popularis” (a-st 1980) ning “Töid etnomusikoloogia alalt” (a-st 2002) algatajaid ja toimetajaid, Kihnu-aineliste telefilmide seeria autor. 

Olnud tegev Eesti folklooriliikumise korralduses (nt rahvusvahelise folkloorifestivali Baltica üks korraldajaid)  ning kultuuripoliitikas, juhendanud diplomi-, magistri- ja doktoritöid. Eesti Folkloori Seltsi ja Viru Instituudi asutajaid.  Olnud Rahvusv. Fennougristide Komitee liige, Rahvusv. Rahvamuusika Nõukogu (International Council for Traditional Music) ning Rahvusvahelise Folkloorifestivalide ja Rahvakunsti organisatsiooni (CIOFF) Eesti rahvusdelegaat ja Eesti sektsiooni esimees. 

On Soome Kirjanduse Seltsi, Kalevalaseltsi ja Soome-Ugri Seltsi välisliige ning Soome Rahvatantsu Sõprade seltsi auliige, Eesti Folkoorinõukogu liige, Eesti Rahvuskultuuri Fondi nõukogu liige, Kihnu Kultuuriruumi Sihtasutuse nõukogu liige, Eesti Rahvakunsti ja Käsitöö Liidu, Naiskodukaitse, Naispolitsei ühenduse ja Naisjuristide ühenduse auliige. Saanud J. Hurda pr. (1998), EV Punase Risti III kl. teenetemärgi (1997), 2001 Pressisõber, 2005 Läti Kolme Tähe ordeni komandöririst, Naiskodukaitse I klassi Liiliaristi (2007), Eesti Riikliku Valgetähe I klassi  teenetemärgi (2008) ning rida välisriikide autasusid.


Olulisemad teosed ja loomingulised saavutused

• Kihnu regilaulud / Ottilie Kõiva (tekstid), Ingrid Rüütel (viisid) ; KM, Eesti Rahvaluule Arhiiv, Eesti Keele Inst., folkloristika osak. – Tartu, 1997. – 856 lk. (Monumenta estoniae antiquae ; I. Vana kannel = Estonum carmina popularia ; VII:1).

* Kihnu regilaulud / Ottilie Kõiva (tekstid), Ingrid Rüütel (viisid) ; KM, etnomusikoloogia osak., Eesti Rahvaluule Arhiiv ; toim. Jaanika Oras ja Edna Tuvi. – Tartu, 2003. – 824 lk. (Monumenta estoniae antiquae ; I. Vana kannel = Estonum carmina popularia ; VII:2).

* Muutudes endaks jääda. Valik meenutusi, artikleid, uurimusi. Toimetaja Edna Tuvi, kujundaja Krista Saare, noodigraafika Edna Tuvi. TEA Kirjastus. Tallinn, 2010. 672 lk. (Selles: Eesti vanemad rahvaviisid etniliste suhete kontekstis; Eesti regivärsiliste rahvalaulude muusikaline tüpoloogia; Kihnu pulmakombed – juured ja suundumused; Setu rahvalaulu kihistused ja etnokultuuriline taust jm). • Eesti uuema rahvalaulu kujunemine. Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus. Toimetaja Kanni Labi, muusikatoimetaja Tiiu Otsus. Tartu 2012. 648 lk. • Naised Kihnu kultuuris. 224 lk + DVD. Sator 11. Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus. Sarja toimetaja Mare Kõiva. Tallinn 2013. • Kihnlased 1991-1994. DVD I-III. 2013.

* Ida-Virumaa rahvakultuurist. Teine, parandatud ja täiendatud trükk. Koostaja ja teaduslik toimetaja Ingrid Rüütel. Viru Instituut. Rakvere-Tartu 1013, 416 lk. (Selles: Rahvalaul ja -muusika Ida-Virumaal 20. sajandi alguses – lk 297- 364.)

* Saaremaa laule ja lugusid. Mis on jäänud jälgedesse I. Eesti Rahvaluule Arhiiv, Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus. Tartu 2015, 400 lk.

* Muhumaa laule ja lugusid. Mis on jäänud jälgedesse I. Eesti Rahvaluule Arhiiv, Eesti Kirjandusmuuseumi Teaduskirjastus. Tartu 2016, 544 lk.

* Pärnumaa laule ja lugusid. Audru, Tõstamaa, Tori ja Vändra kihelkond. Mis on jäänud jälgedesse III. EKM teaduskirjastus, Tartu 2017, 496 lk.

* Mirov, Ruth; Labi, Kanni; Rüütel, Ingrid (Koost.). Vana Kannel XII. Vaivara ja Narva regilaulud. Tartu 2018: EKM Teaduskirjastus. (Monumenta Estoniae Antiquae I. Vana Kannel: Eesti regilaulud / Estonum carmina popularia). Ingrid Rüütel: viiside osa ja Ülevaade Vaivara ja Narva regiviisidest, lk 146-157.

* Virumaa laule ja lugusid. Mis on jäänud jälgedesse IV. EKM Teaduskirjastus. Eesti Rahvaluule Arhiiv. EKM Teaduskirjastus. Viru Instituut. Tartu-Rakvere 2019, 240 lk.

* Vatjalaisten itkut, lauluperinne ja soittimet. – Inkerikot, setot ja vatjalaiset. Kansankulttuuri, kieli ja uskomusperinteet, toim. Kati Kallio & Riho Grünthal & Lassi Saressalo. Helsinki: SKS Toimituksia, 2021, s. 257–277. https://doi.org/10.21435/skst.1467

* Setojen itkut, lauluperinne ja soittimet. – Inkerikot, setot ja vatjalaiset. Kansankulttuuri, kieli ja uskomusperinteet, toim. Kati Kallio & Riho Grünthal & Lassi Saressalo. Helsinki: SKS Toimituksia, 2021, s. 361–386. https://doi.org/10.21435/skst.1467


Täiendavad lingid ja viited

*Ingrid Rüütel. Bibliograafia. Koost. ja toim. G. Eeero ja R. Hillermaa. // Ingrid Rüütel „Muutudes endaks jääda. Valik meenutusi, artikleid, uurimusi“ (Tallinn 2010), lk 364- 658.

*Boyarkin, Nikolai. Ingrid Rüütel and modern Finno-Ugrian ethnomusicology = Ingrid Rüütel ja kaasaegne soome-ugri etnomusikoloogia; Tõnurist, Igor. The role of Ingrid Rüütel in Estonia’s folklore movement = Ingrid Rüütel Eesti folklooriliikumises. // Individual and collective in raditional culture. Individuaalne ja kollektiivne traditsionaalses kultuuris. Töid etnomusikoloogia alalt 4. Toim. T. Ojamaa ja A. Kalkun. Eesti Kirjandusmuuseum 2006, lk 191-219;

*Oleg Gerassimov: INGRID RUUTEL AND FINNO-UGOR MUSICAL FOLKLORITSICS (ON THE ANNIVERSARY OF THE SCIENTIST). The Scientific Heritage (Budapest, Hungary), VOL 4, No 53 (53) (2020).